ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/1.2 z dnia 22.11.2017r.

dotyczące wyboru podwykonawcy części prac przemysłowych i rozwojowych w ramach projektu badawczo-rozwojowego – uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniająca wiedzę

 

Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach:

  • I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”,
  • Działania 1.2. „Sektorowe programy B+R” ,
  • Programu sektorowego „PBSE” ,
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020,

w ramach konkursu 6/1.2/2017_PBSE

Oferta powinna być złożono w jeden z następujących sposobów:

  1. Elektronicznie na adres: zamowienia@electrotile.com
  2. W wersji papierowej do biura Zamawiającego na adres:

ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa

 

Oferty można składać do dnia. 29 listopada 2017r. do godz. 15.00

Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego

Zapytanie ofertowe ElectroTile

Comments are closed.