Electrotile pozyskała 12 mln zł na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowe BIPV

Celem projektu planowanego do realizacji przez ElectroTile Sp. z o.o. jest inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca utworzy Centrum Badawczo-Rozwojowe w postaci wyodrębnionej organizacyjne jednostki, która będzie kontynuowała działalność polegającą na prowadzeniu przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Dzięki dotacji z EFRR w ramach działania 2.1. PO IR, możliwe stanie się utworzenie pierwszego w Polsce Centrum B+R, które będzie prowadzić zaawansowane badania przemysłowe i prace rozwojowe nad nowymi produktami i technologiami w branży materiałów budowlanych zintegrowanych z OZE (fotowoltaiką) przy współpracy z czołowymi jednostkami naukowym jak Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Ich rezultatem będzie opracowanie INNOWACJI PRODUKTOWYCH W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ (Zg. z def. Podręcznika OSLO) tj.:
1. PROJEKT NR 1: Blachodachówka ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi–innowacyjny w skali światowej.Na pokrycie kosztów operacyjnych opracowania tego produktu ElectroTile Sp. z o.o. uzyskał dofinansowanie w ramach działania 1.1.1. POIR w listopadzie 2016 r.
2. PROJEKT NR 2: Inteligentne okno dachowe ze zintegrowaną żaluzją fotowoltaiczną
3. PROJEKT NR 3: Żaluzja fotowoltaiczna pionowa montowana wewnątrz pomieszczeń

które następnie będą komercjalizowane poprzez sprzedaż licencji na technologię ich wytwarzania wyspecjalizowanym podmiotom, z którymi Wnioskodawca posiada podpisane listy intencyjne), a następnie wprowadzane na rynki docelowe (m.in. do: Włochy, Wielka Brytania, Niemcy, Polska). ElectroTile Sp. z o.o. posiada pełną gotowość do realizacji inwestycji. Efektem przeprowadzonego projektu będzie m.in.:
1. Rozwój współpracy ElectroTile z czołowymi polskimi jednostkami naukowymi (Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka),
2. Pozytywny wpływ na środowisko naturalne (dzięki stworzeniu nowych materiałów budowlanych zintegrowanych z OZE),
3. Wzrost nakładów na działalność B+R w stosunku do nakładów inwestycyjnych,
4. Znaczący przyrost nowych miejsc pracy dla pracowników B+R (15 osób).

W ramach projektu Wnioskodawca zakupi grunt o planowanej powierzchni ok 7.000 m2, na którym wybudowany zostanie budynek Centrum B+R (w skład, którego wejdzie: laboratorium clean room o planowanej powierzchni 1500 m2 oraz laboratorium konstrukcyjne o planowanej powierzchni 1500 m2), który następnie zostanie wyposażony w niezbędną aparaturę badawczą. W skład zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w ramach niniejszego projektu wejdą:

1. Wyposażenie laboratorium clean room
2. Wyposażenie laboratorium konstrukcyjnego
3. Linia fotowoltaiczna
4. Urządzenia wspomagające prace B+R
5. Poligon fotowoltaiczny do badań outdoor
6. Specjalistyczne oprogramowanie

Dzięki uruchomieniu własnego Centrum B+R innowacyjnych materiałów budowlanych zintegrowanych z OZE (fotowoltaiką) możliwe będzie lepsze dostosowanie realizowanych przez Wnioskodawcę prac badawczych do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa, poprzez szybką reakcję na sygnały rynkowe, generowanie większej ilości pomysłów i koncepcji technologicznych oraz skrócenie czasu ich wdrożenia, które pozwolą na podniesienie efektywności prowadzonej przez ElectroTile działalności.

Comments are closed.