Centrum Badawcze BIPV

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w strukturze Electrotile pozwoli na rozpoczęcie prowadzenia ustrukturyzowanej działalności badawczo-rozwojowej co związane będzie m.in. z rozpoczęciem w Spółce etapu konstruowania i prototypowania nowych wyrobów, opracowywaniem nowych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych w postaci prototypów i nowych rozwiązań technologicznych, co pozwoli Spółce na:
• prowadzenie szeroko zakrojonych prac badawczych (od fazy koncepcyjnej, poprzez badania przemysłowe i prace rozwojowe, aż do stworzenia prototypu i jego komercjalizacji),
• lepsze dostosowanie realizowanych prac badawczych do potrzeb i specyfiki Spółki,
• szybką reakcję na sygnały rynkowe, co pozwoli na uzyskanie przewagi konkurencyjnej;
• możliwość generowania większej ilości pomysłów (w tym innowacji ekoproduktowych) i koncepcji technologicznych, które po fazie prototypowania oferowane będą na rynku,
• zwiększenie liczby skomercjalizowanych wdrożeń wyników przeprowadzonych w własnych prac badawczo-rozwojowych,
• polepszenie zdolności organizacyjnych i infrastrukturalnych pozwalających na zatrudnienie większej liczby specjalistów i pracowników naukowych (planowany wzrost zatrudnienia o 15 osób personelu badawczo-rozwojowego).
Realizacja projektu będzie miała wymierny pozytywny wpływ na Electrotile i pozwoli na odniesienie szeregu korzyści w zakresie wizerunkowym (wykreowanie wizerunku firmy innowacyjnej, angażującej się w działalność badawczo-rozwojową), finansowym (zwiększenie przychodów generowanych ze sprzedaży samodzielnie opracowanych rozwiązań, produktów i technologii) i rozwojowym (utworzenie nowego zakładu w strukturze ElectroTile Sp. z o.o.).

W ramach indykatywnej agendy badawczej Electrotile planuje realizację prac B+R w następujących obszarach badawczych:

1. Blachodachówka ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi (projekt nr 1);
2. Inteligentne okno dachowe ze zintegrowaną żaluzją fotowoltaiczną (projekt nr 2);
3. Żaluzja fotowoltaiczna pionowa montowana wewnątrz pomieszczeń (projekt nr 3).

W kolejnych latach planowane jest podjęcie kolejnych tematów badawczych w tym:
4. Integracja dostępnych na rynku produktów budowlanych (dachówka ceramiczna, okno dachowe, fasadowy panel szklany, dwuwarstwowa płyta chodnikowa i pergola) z ogniwami fotowoltaicznymi,
5. Prace nad zastosowaniem w materiałach budowalnych nowych typów ogniw fotowoltaicznych (perowskity, CdTe, CuInSe2 (CIS); Cu(In, Ga)Se2 (CIGS) a CuGaSe2 (CGS)).

Comments are closed.